Majchrowski Watch – dane

Nasze projekty
01.01.2015

400 mln zł na parki

Przeznaczenie w ciągu 4 lat 400 milionów złotych na wykup działek i urządzenie lub rewitalizację parków. Mają powstać parki: Jalu Kurka, św. Wincentego a Paulo, Aleksandry, Młynówka Królewska, parki rzeczne Wilga i Drwinka, Zakrzówek, a także park przy ul. Bandtkiego.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 5.; programowa konferencja prasowa Jacka Majchrowskiego w dniu 15.10.2014 r. (relacja portalu wp.pl).

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli na parki zostanie wydane 400 mln zł, a więc wydatek na poziomie 4 milionów złotych skutkował będzie przesunięciem suwaka o 1%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: brak odpowiedzi ze strony Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Wydziału Skarbu. Z tego powodu suwak pozostaje na 0%.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.: z odpowiedzi Zarządu Zieleni Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2016 roku wynika, że w okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Zarząd Zieleni Miejskiej wydał na rewitalizację zieleni na terenie Krakowa 10,4 mln zł, a ZIKiT dodatkowe 2,9 mln zł. Sumarycznie daje to kwotę 13,3 mln zł, co stanowi 3,33% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: z odpowiedzi Zarządu Zieleni Miejskiej z dnia 25 stycznia 2017 roku, wynika, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Zarząd Zieleni Miejskiej wydał na wykup terenów z przeznaczeniem pod zieleń 36 899 153,50 zł oraz na urządzanie i rewitalizację parków 200 tys. zł co daje łączną sumę 37 099 153,5, co stanowi 9,27% i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017: z odpowiedzi Zarządu Zieleni Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2017 roku, wynika, że w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku Zarząd Zieleni Miejskiej wydał na urządzanie i rewitalizację parków 421 250,40 zł, co stanowi 0,1% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

7 nowych przedszkoli na osiedlach Rżąka, Ruczaj, Gotyk, Kurdwanów, Rybitwy, Kliny i przy ul. Dekerta

Budowa 7 nowych przedszkoli na os. Rżąka, Ruczaj, Gotyk, Kurdwanów, Rybitwy, Kliny i przy ul. Dekerta, a także adaptacja wolnych pomieszczeń szkolnych, w efekcie czego zostanie zlikwidowany deficyt miejsc w przedszkolach.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 11.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli powstaną 2 tysiące nowych miejsc w przedszkolach, a więc utworzenie 200 nowych miejsc dla przedszkolaków spowoduje przesunięcie suwaka o 10%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: z odpowiedzi Wydziału Edukacji UMK z dnia 27 lipca 2015 roku wynika, że w omawianym okresie nie powstało żadne nowe przedszkole samorządowe, dlatego też nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Edukacji z dnia 26 lutego 2016 roku wynika, że od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku nie powstały przedszkola na osiedlach Rżąka, Ruczaj, Gotyk, Kurdwanów, Rybitwy, Kliny. Odbudowano za to przedszkole na ul. Dekerta, co stanowi 1/7 realizacji obietnicy, a więc przesuwamy suwak o 14,2%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Edukacji z dnia 29 lipca 2016 roku wynika, że od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku nie powstały przedszkola na osiedlach Rżąka, Ruczaj, Gotyk, Kurdwanów, Rybitwy, Kliny. Dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Edukacji z dnia 27 stycznia 2017 roku wynika, że od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku powstały dwa oddziały przedszkolne na osiedlu Rybitwy, co stanowi 14,2 % realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak. Nie powstały przedszkola na osiedlach Rżąka, Ruczaj, Gotyk, Kurdwanów, Kliny.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017: z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Edukacji z dnia 23 sierpnia 2017 roku wynika, że od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku powstało przedszkole na osiedlu Kliny, co stanowi 14,2% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak. Nie powstały przedszkola na osiedlach Rżąka, Ruczaj, Gotyk i Kurdwanów.

6 nowych parkingów Park & Ride

Budowa 6 parkingów P&R: na pętli Nowy Bieżanów, przy ul. Witosa, w rejonie ulic Lipskiej i Bagrowej, pętli Krowodrza Górka i Górka Narodowa oraz przy ul. Kocmyrzowskiej.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 20.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli w ciągu 4 lat powstanie 6 wyżej wymienionych parkingów, a więc w momencie uruchomienia każdego z tych parkingów suwak przesunie się o 16,67% (100%/6).

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: na podstawie wizji lokalnych stwierdzamy, że nie powstał żaden z wymienionych powyżej parkingów, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.: na podstawie wizji lokalnych stwierdzamy, że nie powstał żaden z wymienionych powyżej parkingów, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: na podstawie wizji lokalnych stwierdzamy, że nie powstał żaden z wymienionych powyżej parkingów, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: na podstawie wizji lokalnych stwierdzamy, że nie powstał żaden z wymienionych powyżej parkingów, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017: na podstawie wizji lokalnych stwierdzamy, że nie powstał żaden z wymienionych powyżej parkingów, dlatego nie przesuwamy suwaka.

120 km ścieżek rowerowych

Wybudowanie 120 km ścieżek rowerowych. Zgodnie z programem wyborczym Jacka Majchrowskiego w ciągu 5 lat ma powstać 150 km ścieżek, co oznacza 30 km rocznie. W ciągu kadencji daje to łącznie 120 km.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 20.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli powstanie 120 km nowych ścieżek rowerowych, a więc oddanie do użytkowania 12 km ścieżek spowoduje przesunięcie suwaka o 10%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 19 sierpnia 2015 roku wynika, że w omawianym okresie powstało 3,4 km kontrapasów oraz 1,859 km ścieżek rowerowych – sumarycznie 5,259 km, które stanowi 4,38% realizacji całej obietnicy, dlatego też o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 26 lutego 2016 roku wynika, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku powstało 6,3 km ścieżek rowerowych, co stanowi 5,25% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 2 sierpnia 2016 roku wynika, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku powstało 1,7 km ścieżek rowerowych, co stanowi 1,41% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 6 lutego 2017 roku wynika, że w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku powstało 5,84 km ścieżek rowerowych, co stanowi 4,87% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 28 sierpnia 2017 roku wynika, że w okresie o 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku powstało 3,79 km ścieżek rowerowych, co stanowi 3,15% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak. W odpowiedzi została również uwzględniona ścieżka wzdłuż wałów od Białuchy do mostu Wandy, ale została ona wzięta pod uwagę przy poprzedniej aktualizacji.

17 dużych inwestycji drogowych

Przebudowa i rozbudowa ulic: Zawiłej, Skotnickiej, Babińskiego, Myślenickiej, Krzyżańskiego, Powstańców, Igołomskiej, Królowej Jadwigi, Łokietka, Siewnej (od al. 29 Listopada do skrzyżowania Bociana / Jabłonna), Ronda Barei, Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców z drogą powiatową w Batowicach, rozbudowa Trasy Wolbromskiej (od Pachońskiego do granicy miasta), budowa ul. Iwaszki, budowa Trasy Łagiewnickiej, budowa skrzyżowania dwupoziomowego na ul. Opolskiej, rozbudowa al. 29 Listopada do 4 pasów ruchu na całej długości.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 21; konferencja prasowa Jacka Majchrowskiego w dniu 26.11.2014 r. (relacja Gazety Krakowskiej).

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli zrealizowane zostaną wszystkie wymienione wyżej inwestycje, których jest 17, a więc oddanie do użytkowania każdej kolejnej z tych inwestycji będzie skutkowało przesunięciem suwaka o 5,88%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 19 sierpnia 2015 roku wynika, że żadna z powyższych inwestycji nie została zrealizowana, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 26 lutego 2016 roku wynika, że żadna z powyższych inwestycji nie została zrealizowana, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 2 sierpnia 2016 roku wynika, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku zrealizowano jedynie zadanie dotyczące ulicy Siewnej, co stanowi 5,88% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu z dnia 17 marca 2017 roku wynika, że w omawianym okresie została zrealizowana jedynie przebudowa ul. Siewne, co zostało uwzględnione przy poprzedniej aktualizacji.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu wynika, że w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku nie została zrealizowana żadna z wymienionych wyżej inwestycji, dlatego nie przesuwamy suwaka.

2 nowe linie tramwajowe

Budowa 2 nowych linii: Krowodrza Górka – Górka Narodowa oraz linii w ciągu Trasy Łagiewnickiej (Zakopiańska – Witosa) w ramach rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 6.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli powstaną obie linie, a więc oddanie do użytkowania jednej z nich spowoduje przesunięcie suwaka o 50%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: na podstawie wizji lokalnych oraz ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że nie powstała żadna z wymienionych powyżej linii tramwajowych, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.: na podstawie wizji lokalnych oraz ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że nie powstała żadna z wymienionych powyżej linii tramwajowych, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: na podstawie wizji lokalnych oraz ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że nie powstała żadna z wymienionych powyżej linii tramwajowych, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: na podstawie wizji lokalnych oraz ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że nie powstała żadna z wymienionych powyżej linii tramwajowych, dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017.: na podstawie wizji lokalnych oraz ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że nie powstała żadna z wymienionych powyżej linii tramwajowych, dlatego nie przesuwamy suwaka.

Modernizacja 11 obiektów sportowych

Modernizacja obiektów sportowych: Hutnika, Juvenii, Wawelu, Korony, KS Wieczysta, KS Skotniki, KS Grzegórzecki, KS Wanda, KS Borek, Centrum Sportu na Kozłówce, KS Wróblowianka.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 8.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli w 4 lata zmodernizowanych zostanie 11 obiektów, a więc ukończenie modernizacji każdego z nich oznacza przesunięcie suwaka o 9,10%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: na podstawie odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Sportowej z dnia 23 lipca 2015 roku oraz przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzamy, że na żadnym z powyższych obiektów sportowych nie przeprowadzono działań wyczerpujących znamiona modernizacji.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.: Zarządu Infrastruktury Sportowej w odpowiedzi z dnia 1 marca 2016 roku stwierdza, że między 1 lipca 2015 roku, a 31 grudnia 2015 roku przeprowadzono modernizację na następujących stadionach: RKS Juvenia, WKS Wawel, KS Wanda, KS Borek, KS Wróblowianka oraz Stadion Miejski Hutnik Kraków. Niestety, ale na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych stwierdzamy, że na żadnym z powyższych obiektów sportowych nie przeprowadzono działań wyczerpujących znamiona modernizacji. Co więcej, w przypadku Juvenii sam ZIS przyznał, że przeprowadzono tam jedynie remont kotłowni, a nie modernizację. W przypadku WKS Wawel uzyskaliśmy informację, że ocieplono jedynie halę. Stadion Borek nie był remontowany od 10 lat. Stadion Hutnik również nie nosi znamion remontu. Na stadionie Wandy wymieniono jedynie część krzesełek na trybunach. W związku z powyższym nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Sportowej z dnia 21 lipca 2016 roku wynika, że pełnej modernizacji poddano jedynie stadion WKS Wawel, co stanowi 9% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Sportowej z dnia 31 stycznia 2017 roku wynika, że na żadnym z wymienionych wyżej obiektów nie wykonano prac spełniających znamiona pełnej modernizacji. Dlatego nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017: z odpowiedzi Zarządu Infrastruktury Sportowej z dnia 17 sierpnia 2017 roku wynika, że w przypadku działania, którymi został objęty stadion Hutnika mogą nosić znamiona modernizacji. Głównym jej elementem jest nowe boisko, które oddano do użytku. Stanowi to 9,09% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

Realizacja projektu Nowa Huta Przyszłości

Zrealizowanie w 4 lata 4 elementów NHP: parku naukowo-technologicznego w Branicach, centrum logistycznego w Ruszczy, projektu Błonia 2.0 oraz kompleksu rekreacyjnego w Przylasku Rusieckim.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 13.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli zrealizowane zostaną wszystkie 4 elementy, a więc ukończenie każdego z nich będzie skutkowało przesunięciem suwaka o 25%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy oraz wizji lokalnej stwierdzamy, że projekt Nowa Huta Przyszłości nie został zrealizowany.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy oraz wizji lokalnej stwierdzamy, że projekt Nowa Huta Przyszłości nie został zrealizowany.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy oraz wizji lokalnej stwierdzamy, że projekt Nowa Huta Przyszłości nie został zrealizowany.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy oraz wizji lokalnej stwierdzamy, że projekt Nowa Huta Przyszłości nie został zrealizowany.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy oraz wizji lokalnej stwierdzamy, że projekt Nowa Huta Przyszłości nie został zrealizowany.

40 tys. nowych miejsc pracy w ramach projektu Nowa Huta Przyszłości

Utworzenie przez pracodawców – w efekcie realizacji projektu Nowa Huta Przyszłości – do 40 tys. nowych miejsc pracy.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 13.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli powstanie 40 tysięcy nowych miejsc pracy, a więc utworzenie każdych kolejnych 400 miejsc pracy będzie skutkowało przesunięciem suwaka o 1%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że w ramach realizacji Nowa Huta Przyszłości nie stworzono jak na razie żadnych miejsc pracy oprócz etatów urzędniczych (w spółce powołanej do realizacji projektu). W związku z tym nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że w ramach realizacji Nowa Huta Przyszłości nie stworzono jak na razie żadnych miejsc pracy oprócz etatów urzędniczych (w spółce powołanej do realizacji projektu). W związku z tym nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że w ramach realizacji Nowa Huta Przyszłości nie stworzono jak na razie żadnych miejsc pracy oprócz etatów urzędniczych (w spółce powołanej do realizacji projektu). W związku z tym nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że w ramach realizacji Nowa Huta Przyszłości nie stworzono jak na razie żadnych miejsc pracy oprócz etatów urzędniczych (w spółce powołanej do realizacji projektu). W związku z tym nie przesuwamy suwaka.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017: na podstawie ogólnodostępnej wiedzy stwierdzamy, że w ramach realizacji Nowa Huta Przyszłości nie stworzono jak na razie żadnych miejsc pracy oprócz etatów urzędniczych (w spółce powołanej do realizacji projektu). W związku z tym nie przesuwamy suwaka.

250 mln zł na walkę ze smogiem

Przeznaczenie w 4 lata 250 mln zł na dopłaty do wymiany pieców węglowych.

ŹRÓDŁO: publikacja „Łączy nas Kraków” – program wyborczy Jacka Majchrowskiego 2014, str. 5.

METODOLOGIA: zakładamy, że obietnica zostanie zrealizowana w 100%, jeśli w 4 lata zostanie wydane 250 mln zł, a więc każde 2,5 mln zł wydane na ten cel spowoduje przesunięcie suwaka o 1%.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2015.: z odpowiedzi wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbiety Koterby z dnia 24 lipca 2015 roku wynika, że w omawianym okresie podpisano 850 umów, z których rozliczono 107 wniosków o wymianę pieców na kwotę 2,5 mln zł. 2,5 mln zł stanowi 1% z kosztów całej obietnicy, dlatego właśnie o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015: z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska Ewy Olszowskiej-Dej z dnia 23 lutego 2016 roku wynika, że w okresie od 1 lipca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wydano na wymianę pieców 19,5 mln zł. Dodając do tego 2,5 mln zł wydane od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku otrzymujemy 22 mln zł, a więc 8,8% kosztów całej obietnicy. O tyle właśnie przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2016.: z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska Ewy Olszowskiej-Dej z dnia 19 lipca 2016 roku wynika, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wydano na wymianę pieców 48 mln zł. Dodając do tego 22 mln zł wydane od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku otrzymujemy 70 mln zł, a więc 28% kosztów całej obietnicy. O tyle właśnie przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 31.12.2016.: z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska Ewy Olszowskiej-Dej z dnia 30 stycznia 2017 roku wynika, że w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wydano na wymianę pieców 63 039 213,39 zł, co stanowi 25,22% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.

STAN NA DZIEŃ 30.06.2017: z odpowiedzi Dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska z dnia 21 sierpnia 2017 roku wynika, że w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku wydano na wymianę pieców 60 mln zł, co stanowi 24% realizacji obietnicy i o tyle przesuwamy suwak.